Obsah

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně

  Rapotín
 
Tato kulturní památka se nachází v samém středu obce a již z dálky upoutá Vaši pozornost. Jedná se o zděný trojlodní omítaný kostel bazilikálního typu, který byl postaven v roce 1874. U vstupu kostela je otevřená arkáda se sochami sv. Cyrila a Metoděje na podstavcích.

 
 
 

Farní kostel sv. Jana Křtitele Velké Losiny

 
  Losiny

Pozdně renesanční farní kostel nechal postavit na místě dřevěného svatostánku v letech 1599 – 1603 pro luteránské bohoslužby majitel losinského panství Jan starší ze Žerotína, který je zde s dalšími svými potomky pohřben. Dřevo z původního kostela bylo použito na stavbu tří menších kostelíků v okolí: Žárová, Maršíkov a Klepáčov. Stavba, která je největší vesnickou kostelní architekturou na Moravě, navrhl a realizoval stavitel Antonio Thoma. Boční pohřební kapli sv. Kříže nechal přistavět v r. 1725 Jan Ludvík ze Žerotína. Původní inventář byl postupně nahrazen zvláště cenným barokním, rokokovým a klasicistním mobiliářem.

 
 

Dřevěný kostel sv. archanděla Michaela v Maršíkově

 
  Maršíkov
Tento kostelík nechal postavit na místě staršího svatostánku v r. 1609 pro luterány majitel vamberského panství (dnes Loučná nad Desnou), Přemyslav II. ze Žerotína. Jedná se o roubenou, pozdně gotickou architekturu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Vzhled kostela se od doby výstavby prakticky nezměnil. Inventář byl od 2. Poloviny 17. Století do poloviny 19. Století postupně obměňován. Převažuje barokní a rokokové pojetí.
 
 

Dřevěný kostel sv. Martina v Žárové

 
  Žárová

Kostelík nechal postavit v r. 1611 pro své luteránské poddané majitel losinského panství Jan Jetřich ze Žerotína. Podoba této roubené, rustikální, renesanční architektury s pozdně gotickými reminiscencemi zůstala dodnes nezměněna. Inventář je převážně barokní. Hlavní oltář z r. 1717 pochází z poutní kaple Nejsvětější Trojice u Maršíkova.

Kostelík je přístupný na požádání paní Adámkové Libuše, mobil: 604 808 476.

 
 

Kaple sv. Antonína ve Vikýřovicích

 
  Vikýřovice
Jejím předchůdcem byla dřevěná kaple, kterou nechal baron Stillfried strhnout a nahradil ji roku 1777 zděnou kaplí, která byla postavena v klasicistním slohu. Kaple byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému a na jeho počest se každoročně vždy v neděli před svátkem Antonína koná mše.


 
 
 

Kostel sv. Vavřince v Sobotíně

 
  Sobotín
Tento renesanční kostel byl vybudován v roce 1605 v hornické a hutnické osadě v Sobotíně. Na květnou neděli roku 1678 zde bylo v sakristii poprvé vysloveno slovo rozsévající smrt - čarodějnice. Tak byl dán impuls pro dlouholeté běsnění a hon na nevinné oběti lidské hlouposti a pověrčivosti.

 
 
 

Kostel sv. Michala v Rejcharticích

 
  Rejchartice
Dominantou obce je barokní kostel sv. Michala pocházející z roku 1770, který je chráněnou památkou.
 
 
 

Farní kostel sv. Filipa v Hraběšicích

 
  Hraběšín
V blízkosti kostela stojí památkově chráněna barokní socha sv. Jana Nepomuckého.